Algemene voorwaarden

  1. WEBSHOPVOORWAARDEN

F.1 Aanbiedingen/overeenkomsten. Alle aanbiedingen gedaan op de website van MAX Mediaproducties B.V. (hierna: MAX MAGAZINE) zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien MAX MAGAZINE de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal MAX MAGAZINE u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX MAGAZINE te melden.

F2 De overeenkomst tussen MAX MAGAZINE en u komt tot stand op het moment dat u:

  • een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van MAX MAGAZINE middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van MAX MAGAZINE én
  • de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

F.3 De administratie van MAX MAGAZINE geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan MAX MAGAZINE verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door MAX MAGAZINE verrichte leveringen. Communicatie via elektronische/digitale weg kan daarbij als bewijs dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

F.4 Transport en verzendkosten. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming, de afmetingen en het gewicht van uw bestelling. De portokosten voor eventuele retouren zijn voor eigen rekening.

F.5 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor MAX MAGAZINE. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MAX MAGAZINE kunnen worden uitgesloten.

F.6 Levertijd. De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en MAX MAGAZINE. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen 24 uur nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn van 30 dagen overschreden wordt. De door MAX MAGAZINE opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

F.7 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door MAX MAGAZINE overschreden wordt, zal MAX MAGAZINE u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch  op de hoogte brengen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met MAX MAGAZINE te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch aan MAX MAGAZINE te melden.

F.8 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel F.7 van deze voorwaarden door u wordt ontbonden, zal MAX MAGAZINE binnen 10 werkdagen nadat MAX MAGAZINE de in artikel F.7 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

F.9 Afkoelingsperiode. Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MAX MAGAZINE te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor audio- en beelddragers indien u de verzegeling heeft verbroken.

F.10 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel F.9  van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail) aan te melden aan: maxmagazineshop@yourhelpdesk.eu. U krijgt daarna instructies hoe het product terug te sturen.

F.11 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met MAX MAGAZINE ingevolge artikel F.9 en F.1O van deze voorwaarden heeft herroepen, zal MAX MAGAZINE binnen 10 dagen nadat MAX MAGAZINE het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

F.12  MAX MAGAZINE behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van MAX MAGAZINE of de leverancier van het product) is beschadigd.

F.13 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MAX MAGAZINE schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal MAX MAGAZINE u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MAX MAGAZINE heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

F.14 Niet goed, geld terug. Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, blijkt dat het product een gebrek vertoont of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, hebt u twee mogelijkheden:

  • u kunt MAX MAGAZINE schriftelijk (via maxmagazineshop@yourhelpdesk.eu) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
  • u kunt de overeenkomst met MAX MAGAZINE ontbinden, door dit schriftelijk (via maxmagazineshop@yourhelpdesk.eu) aan MAX MAGAZINE te melden.

F.15 Indien u MAX MAGAZINE vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan MAX MAGAZINE terugsturen. MAX MAGAZINE zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van MAX MAGAZINE, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is MAX MAGAZINE niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. MAX MAGAZINE zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

  1. 16 Indien u de overeenkomst op basis van artikel F.14 ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan MAX MAGAZINE te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van MAX MAGAZINE. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel F.13 is op dit artikellid van toepassing.

F.17 Garanties Op de door MAX MAGAZINE geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

F.18 Klachten Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door MAX MAGAZINE serieus in behandeling worden genomen.

F.19 U dient een klacht kenbaar te maken bij MAX MAGAZINE (gegevens staan vermeld in artikel F.21 van deze voorwaarden).

F.20 MAX MAGAZINE zal binnen 10 werkdagen, of  sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. MAX MAGAZINE zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

  1. 21 Optimerce B.V. verwerkt in opdracht van MAX MAGAZINE de bestelling, laat deze verzenden en behandelt eventuele retouren.